Teal-organisationer – framtiden för arbetsplatsen

Lästid cirka 6 minuter
Teal organisation

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-post.

Välkommen till teal organisationer – en värld där arbetsplatser omvandlas från traditionella, hierarkiska strukturer till miljöer som är dynamiska, flexibla och djupt mänskliga. I den här artikeln tittar Heléne Ählberg på vad teal-organisationer innebär, deras distinkta karaktärsdrag och på vilket sätt de formar framtiden för våra arbetsplatser.

Vad är din vision för din organisations framtid? Arbetslivet är i ständig rörelse; nuvarande och framtida anställda ställer krav som traditionella strukturer inte alltid kan uppfylla. Det finns en växande efterfrågan på organisationer som är syftesdrivna, som tillåter en högre grad av autonomi. Denna utveckling är vad vi kallar för Teal.

Det är inte ovanligt att se mönster i de utmaningar en organisation står inför. Problem i ledarskap kan ofta sammanfalla med lågt engagemang, en ovilja att ta ansvar och ett stelbent beslutsfattande. Detta väcker frågor om vad som ligger till grund för dessa problem och hur de kan åtgärdas. För att svara på dessa frågor kommer vi att utforska konceptet med syftesdrivna organisationer, även kända som Teal-organisationer.

Vad är en Teal-organisation?

“Teal-organisation” är en term som fångat mångas intresse och som vi först stötte på i Frederic Lalouxs banbrytande bok Reinventing Organizations. Boken har blivit något av en bibel för framåtblickande chefer, konsulter och företagsledare. I boken använder Laloux färgmetaforer för att klassificera organisationer, och teal står för den ännu högsta nivån av mänsklig medvetenhet och organisatorisk utveckling. Så, vad innebär det att vara en teal-organisation? Jo, de präglas av självstyrning, helhet och ett evolutionärt syfte.

Men låt oss backa bandet lite. Boken Reinventing Organizations har inte bara blivit populär, den har inspirerat en rörelse. Laloux målar upp en vision om arbetsplatser som är mycket annorlunda än de traditionella, där ledning och organisering sker på helt nya sätt. Det han beskriver är inte bara teori; det är en pågående förändring som vi ser omkring oss.

I en Teal-organisation ses företaget som en levande organism där självstyre är normen.

För att förstå Lalouxs synsätt är det viktigt att först greppa de olika utvecklingsnivåerna han talar om. Dessa nivåer, representerade av olika färger, speglar olika stadier i mänsklig och organisatorisk utveckling.

Röd nivå

Jämförbar med en vargflock där en stark ledare dominerar och kan utmanas. Typiskt för hierarkiska och aggressiva strukturer, som i kriminella gäng, men med tydlig rollfördelning och en centraliserad beslutsprocess.

Ambernivå

Karaktäriseras av tydligare roller och ansvar. Maktkamper är mindre vanliga än på röd nivå. Exempel på denna nivå är arméer och kyrkor, där stabilitet och långsiktighet är viktigt.

Orange nivå

Fokus ligger på produktivitet och resultat, med en tendens att likna en maskin. Prestation är nyckeln till avancemang inom en väldefinierad hierarki.

Grön nivå

Resultat är fortfarande viktigt, men värdegrunden tar större plats. Beslut fattas genom konsensus och medarbetarnas motivation och engagemang värderas högt. Familjekänsla är viktigt.

Teal-nivå

I en Teal-organisation ses företaget som en levande organism där självstyre är normen och fokus ligger på ett gemensamt syfte. Hierarkier är borta, tillit är avgörande och beslut tas där bästa kunskapen finns. Organisationen präglas av transparens och ett kollektivt ansvar där medarbetarnas förmåga att kommunicera, ge och ta emot feedback samt hantera konflikter är central. Att vara och ses som en hel människa är kärnan i Teal-nivån.

Från hierarki till harmoni – Teals kraft att engagera

Det är intressant att se hur Teal-organisationer verkligen fångar vad många av oss söker i arbetslivet idag. Det handlar om en genuin lust att bidra, att känna att man kan vara sig själv även på jobbet, och att faktiskt få använda sin fulla potential. Det finns en tydlig tendens, särskilt bland de yngre generationerna, att vilja känna att man gör skillnad och att arbetet har ett större syfte.

Att anamma en ny typ av ledarskap kräver mod att testa nytt och tålamod att se det växa fram.

Vi har länge levt i en värld där ledarskap ofta inneburit kontroll och hierarki, men det är inte längre normen. Nu förväntar sig medarbetarna att få vara delaktiga och ansvariga för sina idéer och hur de förverkligas. Det är här Teal-organisationer kan spela en viktig roll.

Men det är klart att det inte sker över en natt. Förändring tar tid, och i många företag finns det fortfarande gamla strukturer som bromsar. Att anamma en ny typ av ledarskap kräver mod att testa nytt och tålamod att se det växa fram. Det är som att forma framtiden en liten bit i taget, likt hur ständiga vattendroppar så småningom formar en sten.

Ett ledarskap som grundas i kommunikation, empati och tillit är avgörande här. Det handlar om att skapa ett klimat där alla känner sig sedda och där deras bidrag inte bara uppmuntras utan är en naturlig del av företagskulturen.

Teal i verkligheten – exempel på framgång

Låt oss nu ta en närmare titt på några inspirerande exempel på företag som har omfamnat Teal-principerna med stor framgång – från sjukvård till e-handel.

Buurtzorg – omvårdnad med självstyrande team

Buurtzorg, ett nederländskt företag inom hemsjukvård, lyfts ofta fram som en framgångsberättelse när det gäller Teal-organisationer. Företaget grundades 2007 med målet att revolutionera patientvården genom att införa självstyrande team av sjuksköterskor. Buurtzorgs modell har lett till högre patientnöjdhet, förbättrad vårdkvalitet och lägre kostnader. Modellen har vunnit internationellt erkännande och har implementerats i flera länder.

Morning Star – självstyrning i livsmedelsindustrin

Morning Star, världens största tomatförädlingsföretag, har byggt sin verksamhet på Teal-principer med en platt organisationsstruktur där alla medarbetare förväntas agera som företagsledare. Detta innefattar att ta ansvar för sin egen prestation samt att bidra till företagets mål och resultat. Genom att ge anställda mandat och ansvar har Morning Star sett hur innovation och effektivitet har blomstrat.

Zappos – Teal i e-handel

Zappos, en välkänd e-handel för skor och kläder, introducerade ett system som kallas för Holacracy. Holacracy är ett sätt att organisera utan traditionella chefsroller och med en större vikt på medarbetarnas självstyrning. Även om övergången har mött utmaningar har Zappos fortsatt att experimentera med och utveckla sin Teal-struktur för att främja innovation och teamarbete.

Första stegen mot en Teal-organisation

Ett av de första stegen mot Teal är att ta sig an syftet med organisationen. Vad är kärnan i er existens? Att identifiera och omfamna ert unika syfte är grunden för allt annat arbete. Det är detta som kommer att ge era medarbetare en känsla av riktning och en mening med deras arbete. En stark värdegrund som genomsyras av detta syfte blir sedan plattformen från vilken ni kan bygga vidare.

Det är okej att börja med små förändringar och att gradvis införa Teal-principer.

Att transformera en hel organisation till Teal är definitivt en utmaning och det är inte en förändring som sker över en natt. Det kräver vilja från de högsta nivåerna, inte minst från VD och styrelse. Långsiktigt engagemang är nyckeln, särskilt när man rör sig bort från invanda mönster och mot en ny riktning som bättre motsvarar de krav som nutidens och framtidens arbetsliv ställer.

Kom ihåg att det inte är ett allt-eller-inget scenario. Det är okej att börja med små förändringar och att gradvis införa Teal-principer. Det viktiga är att röra sig mot en kultur där ledarskapet inte enbart handlar om att dirigera utan också om att coacha och stötta.

Så ställ er frågan: är vår nuvarande ledarskapsstil i linje med den riktning vi vill åt? Har vi ledare som inspirerar, som är genuina och som har förmågan att kommunicera och ge konstruktiv feedback? Dessa är egenskaper som kan starta förvandlingen mot en organisation som andas Teal – en organisation där varje individ har utrymme att växa och bidra till helheten.

Framtiden för Teal – våga testa!

Framtiden kommer med en ny syn på arbete, ledarskap och organisationer, och jag hoppas att den här artikeln har gett en del förståelse och tankar om vad en Teal-organisation är och hur din verksamhet kan röra sig i den riktningen.

Vi behöver ledare, team och verksamheter som vågar tänka nytt, pröva nya sätt att arbeta, och utmana bilden av hur en organisation ska se ut. Var inte rädd för att testa!

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Våra gamla typer av organisationer, det vi på Stardust kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll.”