Ledarskapsutveckling för framtiden

Utveckla dina ledare så utvecklar du organisationen

Här på Stardust har vi inte bara knäckt koden för ledarutveckling – vi har omdefinierat den. Vår vision går bortom konventionella 'utvecklings'-modeller till något mer dynamiskt och revolutionerande: "ledarförflyttning".

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Sofie König så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.
CTA - tjänstesidor

Ledarskap har alltid varit viktigt, men i en snabbrörlig värld blir det avgörande. Det finns också en direkt koppling mellan bra ledarskap och företagets tillväxt och konkurrenskraft.

I traditionell ledarskapsutveckling är klassrum och kompetensutveckling kärnpunkten. Vi skiftar fokus. Vår ambition är att förflytta ledarnas mindset för att synkronisera med organisationens strävan och riktning, dock givetvis med kompetensutveckling inom ledarskap som en viktig komponent.

Vår filosofi för ledarskapsutveckling i morgondagens värld stödjer sig på fyra pelare:

  • Mätbarhet: Genom vår IT-lösning kan vi kontinuerligt kvantifiera ledarnas framsteg på beteendenivå (även i relation till ert ledarramverk om ni har ett sådant) och säkerställa att de omsätter sina nyvunna kunskaper i praktiskt ledarskap i vardagen.
  • Individanpassning: Varje ledare är unik, och därför behöver utvecklingsplanen vara personligt skräddarsydd. Vår metod ger individuella planer för att träna ledarskap i vardagen, samtidigt som vi skapar kollektiva upplevelser genom våra interaktiva ‘Booster Sessions’.
  • Agilitet: Istället för att låsa oss vid en förutbestämd plan låter vi data och organisationens skiftande behov forma vårt ledarskapsprogram allt eftersom. Detta håller oss flexibla och responsiva längs vägen.
  • Strategisk Inriktning: Strategier händer inte om inte ledarna vill det. Vi tar in det perspektivet och förflyttar deras mindset till att köpa in på och driva den riktning organisationen har.

Vi har satt ihop de här komponenterna till ett banbrytande erbjudande inom ledarskapsutveckling, eller ledarförflyttning, som våra kunder älskar.

Om du är intresserad av ett agilt, datainformerat, affärsnära, kostnadseffektivt och engagerande sätt att driva er ledarförflyttning, ta kontakt med oss så visar vi gärna hur vi omsätter dessa idéer i praktiken.

“Stardust har med utgångspunkt i sina verktyg tagit fram ett program som på ett unikt sätt, utifrån vår branschs förutsättningar utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Detta är ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.”

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
Ledarskap har alltid varit viktigt, men i en snabbrörlig värld blir det avgörande.

Resultat av ledarskapsutveckling

Ökat engagemang hos ledare

Att investera i dina ledare är en insats som ökar deras engagemang. De känner att organisationen satsar på dem och på deras förmåga att i sin tur involvera övriga medarbetare, kanske delegera ansvar, få fler att växa och att framgångsrikt utveckla företaget.

Ökat engagemang hos medarbetare

Ett väl fungerande ledarskap är inte bara en konkurrensfaktor. Bra ledare bidrar även till ökat engagemang och högre prestationsförmåga hos övriga medarbetare.

Ökat nätverkande

I våra ledarskapsutvecklingsprogram träffas ledare oftast tvärfunktionellt. Det ger dem tillgång till ett större nätverk och bättre förståelse för hur hela verksamheten fungerar.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

Nyckeln till en väl fungerande verksamhet beror till stor del på ledarskapet. Det ställs högre krav på kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapet är en alltmer kritisk framgångsfaktor i företagen. Ledarnas förmåga att engagera och öka genomförandekraften i en mer snabbrörlig organisation kan inte nog underskattas.

Inom ledarskap brukar vägledning från våra konsulter vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter inom ledarskapsutveckling. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för en förflyttning i rätt riktning
Boka nu

Så går det till:

1

Varje insats för att vässa dina ledare är skräddarsydd utifrån verksamhetens utmaningar och behov. I samråd med dig gör vi en nuläges- och behovsanalys med utgångspunkt i affärsverksamheten samt input från ledning, styrelse och ledare.

2

Vi definierar en ledarskapsstrategi med tydligt syfte och sätter konkreta mätbara mål. Utifrån dessa tar vi fram relevanta ledarskapsutvecklingsprogram eller riktad coaching för utvalda ledare i organisationen.

3

Ledarskapsutvecklingen verkställs samt integreras i deltagarnas dagliga arbete och effekterna utvärderas enligt den strategi vi satt upp tillsammans.

Frågor och svar om ledarskapsutveckling och självledarskap

Vad är ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling är lika viktigt för alla organisationer, vare sig det handlar om enmansföretag eller multinationella storföretag. Har du inte ett ledarskap som proaktivt satsar på positiv förändring, fokus på omvärlden och omfattande arbete för medarbetare samt försäljning så är organisationen i ett mycket utsatt läge exempelvis vid en lågkonjunktur.

Varför ledarskapsutveckling?

Ledarskap är en alltmer kritisk framgångsfaktor i företagen. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet beror till stor del på ledarskapet och ledarnas förmåga att engagera och öka genomförandekraften i organisationen. Ett väl fungerande ledarskap blir dessutom en allt viktigare konkurrensfaktor. Ökad specialisering ställer också högre krav på kontinuerlig kompetensutveckling.

Vad är skillnaden mellan ledarskapsutveckling och ledarutveckling?

Inte sällan sätts det likhetstecken mellan ledarutveckling och ledarskapsutveckling, men det är inte samma sak.

– Ledarskapsutveckling är utveckling av ledarskapet i stort, det vill säga hur din organisationen skapar strategier och förutsättningar för ledarskap på olika nivåer. Den förhåller sig till hela verksamheten och dess ledare, medarbetare, försäljning och omvärld.

– Ledarutveckling handlar om individens personliga utveckling som ledare; som att prioritera rätt saker, förmåga att ta rätt beslut även i opposition samt förmåga att kommunicera och skapa engagemang.

Vad baseras ledarskapsutveckling på?

De utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar vi erbjuder bygger på samlad erfarenhet, forskning, beprövade metoder och kraftfulla verktyg.

Vad är ledningsgruppsutveckling?

En väl utvecklad ledningsgrupp skapar bäst resultat för sin organisation om det är en trygg grupp där varje individ ser till organisationens bästa utan att bevaka sina särintressen. Idealt fokuserar en ledningsgrupp på strategiska frågor istället för det operativa.

Att utvecklas i sin ledningsgrupp är även viktigt för att etablera en genomtänkt kultur som sprids i organisationen. Ledningsgruppsutveckling handlar inte om att det saknas en kompetent ledningsgrupp, utan handlar om att skapa medvetenhet om fokus på det gemensamma verksamhetsansvaret.

Vad är självledarskap?

Självledarskap innebär att du tar vara på medarbetares egna kapacitet till problemlösning och ansvarstagande och är något de flesta organisationer gynnas av. Vi på Stardust definierar självledarskap utifrån ett organisationsperspektiv, där medarbetarna ges tillit och möjlighet att i stor utsträckning fatta egna beslut och med hög grad av autonomi.

Självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Varför satsa på självledarskap?

Det finns många argument för att uppmuntra medarbetare att leda sig själva, men här är några argument som vi gärna lyfter för våra kunder.

– Organisationen blir mer snabbrörlig. När du låter medarbetarna fatta fler beslut blir inte chefen en lika stor flaskhals och ni följer snabbare med er marknad och era kunder
– Ni fattar bättre beslut. I nutida kunskapsorganisationer är det sällsynt att chefen sitter på all nödvändig kunskap i alla situationer. Ofta är det bättre att låta de som har detaljkunskap fatta egna beslut.
– Engagemanget bland medarbetare ökar. Studier visar att ett ökat självledarskap också ökar engagemanget, vilket bland annat beror på känslan av ansvar för sina egna idéer. Och ett ökat engagemang driver framgång.
– Ökad attraktionskraft bland de nya generationerna, som värdesätter större grad av frihet, flexibilitet och eget ansvar

Varför ta hjälp med ledarskapsutveckling?

En konsult inom ledarskapsutveckling är expert på att analysera den rådande situationen hos en organisation eller ett företag och koppla det till omvärlden och nya krav som ställs. De har analysförmåga och kan identifiera vad som i denna kontext fungerar bra och mindre bra. Vårt uppdrag är att presentera ett eller flera sätt att utveckla era ledare för framtiden samt leverera en plan för själva genomförandet.

Hos Stardust arbetar konsulter med erfarenhet av såväl operativt arbete som företagsledning. Samtliga våra konsulter är erfarna affärsmän- och kvinnor med lång egen erfarenhet från olika branscher och vi sätter alltid ihop det bästa teamet för att svara mot ditt specifika behov.

ledarskapsutveckling

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

“Våra tjänster är anpassade för att ge organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.”