Lyckas med tillitsbaserat ledarskap – 5 konkreta tips

Lästid cirka 8 minuter
Tillitsbaserat ledarskap

Självledarskap – så funkar det

Ladda ner vår populära guide kostnadsfritt genom att ange din e-post.

Att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap är en process som kräver tålamod och anpassning. Men vinsterna med ledarskapsfilosofin är många. Här beskriver Tina Sörqvist vad begreppet innebär och ger fem tips till att jobba mer tillitsbaserat i din ledarroll. Och det behöver inte betyda tillitsövningar á la ”falla och ta emot” …

Nu pratas det mycket om att skapa och bygga tillit i våra organisationer. I ett tidigare blogginlägg resonerar jag kring varför tillit är en viktig nyckel till effektivt ledarskap. Även min kollega Philip tar upp ämnet i sitt blogginlägg där han ger en överblick över Tillitsekvationen.

Innan jag går in på hur du utvecklar ett tillitsbaserat ledarskap, låt oss först titta på vad konceptet innebär och vad som kännetecknar just en tillitsbaserad ledare.

Så, vad är tillitsbaserat ledarskap?

Tillitsbaserat ledarskap är en ledarskapsstil som fokuserar på att bygga en hög nivå av förtroende och tillit mellan ledare och medarbetare. I stället för att som ledare fokusera på kontroll och att ge order så betonar det tillitsbaserade ledarskapet att du som ledare, genom att ge ansvar och stärka dina medarbetare, ökar deras engagemang och självständighet.

I det tillitsbaserade ledarskapet ger du medarbetarna information och frihet att fatta beslut och agera inom ramen för organisationens mål och värderingar. Du fungerar faktiskt mer som en coach och vägledare som ger feedback och stöd för att hjälpa dina medarbetare att växa och utvecklas.

I det tillitsbaserade ledarskapet ger du medarbetarna information och frihet att fatta beslut och agera inom ramen för organisationens mål och värderingar.

Vad kännetecknar en tillitsbaserad ledare?

Tillit (så klart!)

Du visar att du litar på dina medarbetare genom att ge dem ansvar och befogenheter. Du är också transparent i din kommunikation och delar information och beslut med dina medarbetare. Som en tillitsbaserad ledare jobbar du aktivt med att skapa tillit både mellan teammedlemmar men också till dig själv som ledare.

Lyhördhet

Du lyssnar aktivt på dina medarbetare och tar till dig deras åsikter och idéer. Du är öppen för att ta och ge feedback, och arbetar för att förbättra kommunikationen inom teamet.

Empati

Du är medveten om medarbetarnas behov och känslor, samt visar respekt och förståelse för deras perspektiv.

Coachning

Du hjälper dina medarbetare att utveckla sina färdigheter och sin potential och funkar i det avseendet mer som en coach och mentor snarare än en chef som ”pekar med hela handen” eller ger order. Du ger feedback och stöd för att hjälpa medarbetarna att växa och utvecklas, och du förväntar dig även feedback tillbaka.

Walk the talk

Du håller dina löften, och tar ansvar för dina egna handlingar, samt visar förtroende för dina medarbetare. Du lever alltså som du lär.

Vilka är fördelarna med tillitsbaserat ledarskap?

Mycket visar att tillitsbaserat ledarskap kan ha en positiv effekt på medarbetarnas motivation, engagemang, prestation och välbefinnande:

 • Ökad motivation och engagemang. Medarbetare som arbetar under en tillitsbaserad ledare har högre motivation och engagemang jämfört med de som arbetar under en ledare som fokuserar på kontroll och att ”peka med hela handen”.
 • Bättre prestation. Tillitsbaserat ledarskap kan leda till bättre prestation och produktivitet på arbetsplatsen då medarbetare som känner sig uppmuntrade i högre grad tar ansvar för sina arbetsuppgifter och agerar proaktivt mot organisationens mål.
 • Minskad personalomsättning. Medarbetare som känner sig uppskattade är helt enkelt mer benägna att stanna kvar.
 • Ökat välbefinnande. Medarbetare som arbetar under en tillitsbaserad ledare är mindre benägna att uppleva stress och utbrändhet och har högre självskattat välbefinnande.
 • Ökad innovation och kreativitet. Medarbetare som känner sig uppmuntrade och uppskattade är mer benägna att tänka utanför boxen och bidra med nya idéer och perspektiv.

Utveckla ditt tillitsbaserade ledarskap – 5 konkreta tips

Det tillitsbaserade ledarskapet kan vara en värdefull ansats i arbetet med att möta och hantera förändringstakten, komplexiteten och oförutsägbarheten som organisationer möter i sin vardag.

Vi på Stardust ser många organisationer och ledare som vill och försöker tillämpa det tillitsbaserade ledarskapet. Samtidigt ser vi dem också kämpa med att på riktigt skapa och underhålla tillit.

Som en hjälp i det arbetet bjuder jag här på mina fem bästa tips på hur du som ledare bygger tillit och hur du jobbar mer tillitsbaserat:

1. Skapa en tillitsfull arbetsmiljö

För att införa tillitsbaserat ledarskap är det viktigt att du som ledare strävar efter en arbetsmiljö där medarbetarna ges utrymme för att utföra sina uppgifter och att låta dem fatta egna beslut. Det innebär att lyssna på medarbetarnas åsikter, att ge dem möjlighet att delta i beslutsfattande samt att visa att du som ledare uppskattar och litar på deras förmåga att utföra uppgifterna.

Det betyder också att du som ledare ger dina medarbetare stöd och uppmuntran, som till exempel feedback, att du uppmuntrar till personlig utveckling, samt ger medarbetarna och teamet de resurser som behövs för att utföra arbetet.

Som ledare uppmuntrar du medarbetarna att lära och växa, till exempel att de erbjuds utbildning och utvecklingsmöjligheter, att de lär av varandra, samt att du uppmuntrar dem till att ta egna initiativ och våga experimentera.

Du behöver också underlätta för teamet att jobba ihop och lösa uppgifter tillsammans, det vill säga att medarbetare bygger tillit till varandra.

2. Lär känna varandra

För att det tillitsbaserade ledarskapet ska utvecklas räcker det ju inte att ledaren har tillit till medarbetarna, utan även vice versa.

Tillit bygger man genom att lära känna varandra och skapa en förståelse för varandras olika reaktioner och situationer. Detta i sin tur kräver att teamet har tid tillsammans där ni inte enbart fokuserar på själva jobbet, uppgiften eller problemet som ska lösas. Det betyder att ni behöver ha, eller utveckla, en genuin nyfikenhet och vilja att lära känna och förstå varandra bättre.

Det behöver inte betyda att ni ska köra tillitsövningar som exempelvis att våga falla och bli fångad av teamet, gå på höghöjdsbanor, eller att teamet ska bygga flottar och korsa en å (även om allt detta också kan vara kul!). Det handlar om att prata om annat än jobb, att aktivt lyssna på en kollega eller medarbetare som berättar något om sig själv, samt att man vågar och vill dela med sig.

Ni behöver inte köra tillitsövningar som exempelvis att våga falla och bli fångad av teamet, gå på höghöjdsbanor, eller att teamet ska bygga flottar och korsa en å (även om allt detta också kan vara kul!)

En startpunkt är exempelvis att alltid börja teammöten med en incheckningsrunda där alla svarar på 2–3 frågor (och givetvis även du som ledare). Det är värdefullt att ha samma frågor under en tid, för att sedan skifta till nya frågor. Några urval på frågor:

 • Hur mår jag idag? (skala 1–10, där 10 är bäst och 1 är sämst, och det är inte några krav på att förklara varken en 10:a eller 2:a, om man inte vill)
 • Hur kul har jag? (skala 1–10, där 10 är bäst och 1 är sämst, och det är inte några krav på att förklara varken en 10:a eller 2:a, om man inte vill)
 • Hur väl fungerar jag i min roll? (skala 1–10, där 10 är bäst och 1 är sämst, och det är inte några krav på att förklara varken en 10:a eller 2:a, om man inte vill)
 • Vad ger mig energi just nu? (Måste inte vara jobbrelaterat)
 • Vad suger min energi just nu? (Måste inte vara jobbrelaterat)
 • Vad är top of mind för mig? (Måste inte vara jobbrelaterat)
 • Vad är bra för teamet att veta om situationen/läget för mig just nu? (Måste inte vara jobbrelaterat)

Tänk på att man inte (enbart) bygger förtroende och tillit vid den årliga konferensen, utan det sker till största delen i vardagen.

3. Bygg både relationer och strukturer

Det tillitsbaserade ledarskapet underlättas och skapas genom att både strukturer och relationer finns på plats och utvecklas. Strukturerna behöver vara rimliga och stötta tillitsbyggande (till exempel rapporteringsvägar, arbetssätt och -processer, och KPI:er). Se över och justera de befintliga strukturerna om det behövs.

Ett exempel: om du vill se ett ökat samarbete i ditt säljteam kan individuella säljbonusar motarbeta just det samarbetet du vill uppnå. Kanske dags att i det fallet ersätta individuella bonusar med teambonus?

Det är också lika viktigt att fokusera på det relationella perspektivet, det vill säga att skapa gemenskap, trygghet, engagemang, motivation, och en förståelse för varandra. Du som ledare tillsammans med teamet behöver lägga tid på att skapa förutsättningar för relationerna och bygga vidare på dem, precis som att ni lägger tid på att skapa och underhålla strukturerna.

4. Agera förebild med kommunikation och öppenhet som verktyg

Alla ledare behöver inse att de är (och behöver sträva efter att vara) förebilder, och det är inget undantag för dig som vill jobba med mer tillitsbaserat ledarskap.

Det betyder att du är ärlig och transparent i din kommunikation, samt att du delar med dig av information om organisationens mål och beslut till medarbetarna. Ju tydligare kommunikation, desto lättare för medarbetarna att vara involverade, och därmed har de lättare att ta ansvar och initiativ, agera och lösa uppgifterna.

Som en tillitsbaserad ledare leder du genom exempel, ”walk the talk”, det vill säga att föregår med gott exempel genom att visa respekt, tillit och öppenhet, håller det du lovar samt tar ansvar för dina handlingar.

När det kommer till att vara en förebild, så tycker jag att Tillitsekvationen jag nämnde i inledningen är värdefull. Du behöver lägga stort fokus på att stärka de tre viktiga komponenterna Trovärdighet, Pålitlighet och Närhet, samtidigt är det viktigt att du har kontroll på komponenten Självorientering så att den inte ökar, då det drar ner tilliten för dig som ledare.

Som ledare leder du genom exempel, ”walk the talk”, det vill säga att föregår med gott exempel genom att visa respekt, tillit och öppenhet, håller det du lovar samt tar ansvar för dina handlingar.

5. Det är ett pågående arbete

Man blir aldrig helt klar med att skapa och fortsätta bygga det tillitsbaserade ledarskapet – det är ett ständigt pågående arbete som kräver tålamod, uthållighet och anpassning.

Tänk på hur lätt det är att tappa förtroendet för någon, eller att du som ledare gör något som gör att en kollega eller medarbetare tappar förtroendet för dig.

Uppfattar någon att du som ledare har en dold agenda med en förändring, ja, då är det hög risk att förtroendet för dig blir naggat i kanten. Och vice versa, uppfattar du att någon i teamet har en dold agenda, ja, då tror jag att tillitskapitalet för den personen sjunker i dina ögon.

Det tar tid att bygga förtroende, och det är tyvärr också mycket lätt att rasera ett förtroende. Påminn därför både dig själv och teamet om vikten av det pågående tillitsarbetet och visa det genom att leva som du lär.

Allt händer inte på en dag, vecka, månad eller ens ett år, och du kommer troligtvis navigera fel ibland, så tänk på att det är ett arbete som tar tid och där du aldrig blir helt klar, men jag är övertygad om att det är rätt väg framåt för många organisationer.

Lycka till och hör av dig till oss på Stardust om du vill ha hjälp med till exempel företagskultur, teambyggande, ledarskap och organisation!

Pst! En gedigen rapport om Tillitsbaserad styrning med forskning från Louise Bringselius på Lunds Universitet finns att läsa här.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver din organisation hjälp med ledarskapsutveckling eller självledarskap?

Vi på Stardust skräddarsyr ledarutvecklingsprogram på alla nivåer och självledarskap är ett av flera perspektiv i den ledarskapsutveckling vi erbjuder företag och organisationer.

Läs mer om vårt erbjudande kring ledarskapsutveckling och självledarskap och boka kostnadsfri rådgivning.

Dela inlägget

Hallå där!

Vill du ha mer kunskap direkt i din inbox och dessutom ta del av nya guider och webbinarier? Prenumerera då här!
Om du inte ser formuläret kan det bero på att du har en ad-blocker aktiverat.
Testa då att avaktivera den.

“Endast organisationer där anställda kan briljera kommer att vara framgångsrika i en ständigt föränderlig värld. Vårt uppdrag är att göra detta möjligt, nu och för framtiden.”