Teamutveckling

Vi skapar högpresterande team

I takt med att organisationsformerna ändras och blir mer agila så ökar också behovet av att arbeta med modern teamutveckling. Vi hjälper er skapa vinnande team och få dem på plats, i ledningsgrupper eller andra delar av organisationen.

Boka kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss!

Vi hjälper dig här och nu

Kontakta Sofie König så berättar hon hur vi kan hjälpa dig.
CTA - tjänstesidor

Ett team som är på topp når höga höjder. De når sina mål, skapar lönsamhet och har roligt tillsammans. Vikten av och komplexiteten i att samarbeta är centralt i en organisation.

Välfungerande team är dock ingen självklarhet – tvärtom fattar otrygga team ofta sämre beslut än individer på egen hand. Vi hjälper dig utveckla vinnande team på alla nivåer, inte minst på ledningsgruppsnivå. Vinnande team där målen är tydliga, kommunikationen konstruktiv och där gruppen känner psykologisk trygghet.

  • Teamutveckling i ett specifikt team eller övergripande
  • Skräddarsydd teamutveckling för såväl fasta som tillfälliga team.
  • Även utbildning av teamledare som sedan gör jobbet
  • Baserat på modern teamteori och senaste rönen inom teamforskning

”Vi har under året utvecklat och förändrat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat vår affärsplanering, våra arbetssätt och vår organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.”

Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
Vi hjälper dig utveckla vinnande team på alla nivåer, inte minst på ledningsgruppsnivå.

Resultat av teamutveckling

Bemöter kraven på specialisering och innovation

Mer effektiva och välfungerande team kan bättre möta upp den kunskapsnivå, grad av nytänkande och tempo som är nödvändigt idag. Mål som ofta inte är möjliga att klara utan samarbete och arbete i team.

Ökar nivån av uthållighet inom organisationen

Ett väl fungerande teamarbete skapar grit, dvs. uthålligt jävlar anamma. Individuellt och på gruppnivå! Ni tränas att inte ge upp vid motgångar utan har verktyg att hitta nya vägar, lära er av misstag och hålla energin uppe.

Främjar värdefullt ”growth mindset”

Välfungerade team främjar förmågan att se sig själv som utvecklingsbar. Att vara beredd att prova, lära sig och ta till nya värdefulla synsätt. Egenskaper som främjar en gynnsam utveckling av verksamheten.

Ökar känslan av tillhörighet

Teamwork tillfredsställer många mänskliga behov, som att bli sedd, att kunna utvecklas, känna tillhörighet och trygghet. Inbyggd tillit är ofta avgörande för att individer ska våga och kunna kliva utanför sin komfortzon och utmana sig själva och varandra. Något din organisation har allt att vinna på.

Boka en

kostnadsfri rådgivning

Fördelarna som högpresterande team ger framkommer inte enkelt genom att bara sätta människor tillsammans. Team behöver förstå sin gemensamma riktning, vision och mål och medlemmarna behöver förstå detta på individnivå. Ett vinnande team uppstår när alla, utifrån denna gemensamma plattform, får bidra och samverka med utgångspunkt i sina färdigheter och kompetenser.

Vid tankar på teamutveckling brukar vägledning från våra konsulter vara mycket uppskattat. Här kan du boka ett 30 minuters videomöte med en av våra experter inom teamutveckling. En chans att förutsättningslöst få ställa frågor och höra mer om hur vi kan hjälpa dig framåt.

  • 30 minuters kostnadsfri rådgivning
  • Svar på dina frågor kring dina unika utmaningar
  • Förslag på nästa steg för en förflyttning i rätt riktning
Boka nu

Så går det till:

1

Varje insats för att utveckla ditt eller dina team är skräddarsydd utifrån verksamhetens utmaningar och behov. I samråd med dig gör vi en nuläges- och behovsanalys med utgångspunkt i affärsverksamheten.

2

Här definierar vi handlingsplan med tydligt syfte och sätter konkreta mätbara mål. Vi identifierar styrkor och utmaningar, vi analyserar kollektiva beteenden och handlingsmönster och sätter mål och handlingsplan för teamutveckling.

3

Vi mäter och utvärderar resultatet av insatserna för utförd teamutveckling. Med hjälp av egna verktyget Interactivepulse genomför vi två typer av mätningar. Den ena med fokus på medlemmarnas energi och nöjdhet med gruppen. Den andra med inriktning på utvecklingsbara delar framåt.

Frågor och svar om teamutveckling

Vad är teamutveckling?

Med välfungerande team kan organisationer bättre möta upp den kunskapsnivå, grad av nytänkande och snabbrörlighet som krävs idag. Du skapar dock inte högpresterande team genom att bara sätta människor tillsammans. Teamutveckling har en tydlig process för att skapa effektiva team anpassade för de specifika mål teamet har. Teamutveckling leds ofta av en kunnig och erfaren konsult som är tränad på att planera och skräddarsy rätt insatser.

Hur lyckas man med teamutveckling?

Ett effektivt team behöver dels förstå sin gemensamma riktning, vision och mål. Utöver detta behöver medlemmarna även förstå detta på individnivå och vilket ansvar som ligger på var och en. Detta är en del i vår expertis och något vi skräddarsyr för våra kunder.

Varför teamutveckling?

Teamutveckling är en nyckel till framgång eftersom ett vässat team når sina mål och skapar lönsamhet. Behov av ett välfungerande teamarbete ökar alltjämt i takt med att organisationsformerna ändras och blir mer agila, och därmed även efterfrågan på modern teamutveckling. Forskning visar att välfungerande och effektiva team både presterar och mår avsevärt bättre.

Hur skapas effektiva team?

Effektiva team skapas av en inkluderande miljö där alla fyller en viktig roll. I effektiva team är varje individ medveten om sitt personliga ansvar och har tillit till att feedback som ges eller fås inom gruppen är trygg och konstruktiv. Effektiva team är tränade att själva hantera löpande problem och missförstånd som dyker upp istället för att en chef rutinmässigt måste blandas in i operativa konflikter.

Vad kännetecknar ett framgångsrikt team?

Riktigt framgångsrika team kännetecknas av att de befolkas av personer som förstått att olika erfarenheter, kompetenser, styrkor och beteenden leder till lönsamhet, förutsatt att de samverkar på ett konstruktivt sätt. Personer i ett framgångsrikt team binds samman av en gemensam vilja att nå målet.

Vad har välutvecklade team gemensamt?

Det välutvecklade team har gemensamt är att de når uppsatta mål, skapar lönsamhet, har roligt tillsammans och inspireras av teamets prestationer. Som experter inom området teamutveckling kan vi ge dig nycklarna.

Nyttan med att utveckla team?

Högpresterande och välutvecklade team ger många fördelar: De bemöter kraven på specialisering och innovation, de ökar nivån av uthållighet och jävlar anamma inom organisationen, de främjar förmågan hos individen att se sig själv som utvecklingsbar samt ökar känslan av tillhörighet.

Varför utveckling av ledningsgrupp?

Ledningsgruppsutveckling handlar inte om att det saknas en kompetent ledningsgrupp, utan om att skapa medvetenhet om fokus på det gemensamma verksamhetsansvaret. Utveckling av en ledningsgrupp är även viktigt för att etablera en genomtänkt kultur som sprids i organisationen.

En välutvecklad ledningsgrupp skapar bäst resultat för sin organisation om det är en trygg grupp där varje individ ser till organisationens bästa utan att bevaka sina särintressen. Idealt ligger ledningsgruppens prioritet på strategiska frågor istället för det operativa.

teamutveckling

Våra kunder.

Krävande kunder gör oss till bättre konsulter! Vi är så stolta att få bidra med inspiration och handlingskraft i de organisationer vi hjälper att navigera i en alltmer komplex och snabbrörlig värld.
Läs mer
"Alltid ett välgrundat utifrånperspektiv"
Vi har under året utvecklat flera olika delar i vår verksamhet, bland annat affärsplanering, arbetssätt och organisation. Stardust har spelat en viktig roll i det arbetet, både som processledare och bollplank. Alltid med ett klokt och välgrundat utifrånperspektiv.
Johanna Skogestig
VD, Vasakronan
"Värdefull rådgivare med massor av värme"
Stardust har under många år varit en värdefull rådgivare både för oss och flera av de bolag där vi är ägarpartner – allt ifrån generella frågor kring Talent Management ner till utformandet av vår egen värdegrund och strategi. Alltid inspirerande och professionella med massor av värme!
Ragnar Söderberg
Grundare och styrelseordförande, Sobro
"Expertis och energi"
Stardust har med sin expertis och energi hjälpt oss att vidareutveckla och tydliggöra vår unika företagskultur. Att kulturen och våra värderingar genomsyrar hela organisationen är en grundförutsättning för vår affär och framtida tillväxt.
Anna Jerndorf
Advokat och partner, TM & Partners Advokatfirma
"Utmanar oss alltid att fortsätta utvecklas"
Stardust har hjälpt oss etablera och stärka ett framgångsrikt ledarskap i hela organisationen. Med en gedigen kunskap och nyfikenhet arbetar de nära vår affär och utmanar oss i att alltid fortsätta utvecklas.
Klas Wahlström
HR direktör, Alligo AB
"Hjälpt oss stärka vår konkurrenskraft"
Stardust har tagit fram ett program som på ett unikt sätt utvecklar våra dotterbolags-VD:ar till att effektivare och bättre leda våra verksamheter in i framtiden. Ett viktigt initiativ i att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och bidra till framgång.
Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef, Inwido
"Key success factor"
Stardust’s great understanding and adaptation to company culture have been a key success factor to design our on-boarding and development program for managers.
Emmanuel Dunat
Managing Director, Vinci Energies Sweden
"Jag vet ingen bättre att vända sig till"
Genomtänkt, proaktiv och långsiktig Talent Management är en nyckelfråga för företag idag och jag vet ingen bättre att vända sig till för att få hjälp med detta än Stardust Consulting.
Christian Sievert
VD, AB Max Sievert
"Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa"
Stardust har varit centrala i vår tillväxtresa. Deras styrka är förmågan att kartlägga Talent Management och sedan knyta ihop säcken i en tydlig strategi och förmåga att hjälpa till med implementeringen.
Bengt Johansson
Fd VD, Forsen

“Våra tjänster är anpassade för att ge organisationer handlingskraft i en ny tid där exempelvis tillit och självledarskap värderas högre än hierarkier och kontroll.”