Hur kan vi hjälpa till?

Mäter ni ert kulturarbete?

av Sofie König

2015-03-05

Många företag som säger sig vara värderingsstyrda har varken satt mål för vad de vill åstadkomma med sitt företags kulturarbete eller följer upp huruvida företagets värdeord hjälper medarbetarna i sitt arbete att nå visionen och affärsmålen. Detta framkom tydligt i vår Talent Management barometer.

Endast 36 % av ca 400 respondenter angav att de mäter och följer upp sitt kulturarbete. Och som vi läste i förra veckans blogginlägg så är det vad företagsledningen PRATAR om och följer upp som verkligen blir gjort. För att ta reda på vilket sätt kulturarbetet ska mätas och följas upp är det viktigt att backa tillbaka och fundera igenom vilka målsättningar och utmaningar företaget har och vad man vill åstadkomma med sitt kulturarbete. Handlar det om att få medarbetarna att i högre utsträckning agera i enlighet med ett visst värdeord? Vill ledningen säkerställa att kopplingen mellan vision, mål och värdeord är tydlig? Eller vill ni ta reda på om värderingarna odlar ”rätt” beteende och underlättar för medarbetarna att utföra sitt arbete framgångsrikt? Frågeställningarna kan vara många och beror som sagt på vad ni som organisation befinner er idag och vad ni vill uppnå på längre sikt. Ofta handlar frågeställningarna om att definiera den önskvärda kulturen och ta temperaturen på hur väl organisationen lever upp till den.

När målsättningen med kulturarbetet är identifierat rekommenderar vi att formulera ett antal frågeställningar som sedan kan följas upp på lednings-, individ, avdelnings-/funktionsnivå. Frågorna kan följas upp genom årliga, halvårsvis eller kvartalsvisa undersökningar i form av utskickad enkät, frågor på intranätet, genom fokusgrupper, eller intervjuer. Den dagliga uppföljningen i form av feedback och att belysa värderingarnas betydelse är självfallet det viktigaste verktyget, medan undersökningar kan hjälpa till att förstå vad företaget i ett större perspektiv behöver fokusera på för att få större effekt av sitt kulturarbete.

Vi har framgångsrikt arbetat med kulturindex som kan användas både som en temperaturmätare, som en del i en medarbetarundersökning eller som en helt fristående undersökning. Vi föreslår att ni börjar med en första nollmätning och utifrån resultatet tar fram handlingsplaner och sedan sätter mål och aktiviteter för ert kulturarbete. Kulturundersökningen kan med fördel brytas ner på teamnivå, så att resultatet av undersökningen både kan ge en benchmark hur teamet ligger till i förhållande till företaget i stort samt vilka frågeställningar man i teamet bör arbeta med för att i ännu högre utsträckning ” leva i enlighet med företagets värdegrund”. Om ni som de allra flesta organisationer inte mäter och följer upp ert kulturarbete idag reflektera kring följande tre frågor:

  1. Vilka utmaningar och målsättningar har ni idag?
  2. Vad vill ni åstadkomma med ert kulturarbete?
  3. Är kopplingen tydlig mellan företagets värdeord och hur dessa omvandlat i beteende bidrar till företagets framgång?

Som sagt, det vi PRATAR om blir gjort, OM vi mäter det!

Prenumerera på våra populära guider och inlägg om Talent Management

Stardust Consulting Birger Jarlsgatan 33, 4 tr, 111 45 Stockholm
070-515 49 83 info@stardustconsulting.se

Stardust Consultings vision är att bli Sveriges mest uppskattade Talent Management-konsulter. Vi på Stardust Consulting hjälper företag och organisationer att få till ett effektivt Talent Management. Med det menar vi hur man på ett strukturerat sätt attraherar, utvecklar och engagerar rätt medarbetare.

Pin It on Pinterest